Anträge

2023

20.03.2023

23.02.2023

2022

18.09.2022

11.07.2022

2021

19.12.2021 (Anträge zum Haushalt 2021)

19.05.2021

12.05.2021

2020

20.08.2020

2019

20.11.2019 (Anträge zum Haushalt 2020)

24.10.2019

30.06.2019

22.01.2019 (Anträge zum Haushalt 2019)

2018

18.08.2018 (Maßnahmen zum Klimaschutz)

2017

20.11.2017 (Anträge zum Haushaltsentwurf 2018)

2016

12.11.2016 (Anträge zum Haushaltsentwurf 2017)

12.04.2016

18.01.2016 (Anträge zum Haushaltsentwurf 2016)

2015

17.12.2015

15.11.2015

2014

17.11.2014 (Antrag zum Haushaltsentwurf 2015)

2013

26.11.2013 (Anträge zum Haushaltsentwurf 2014)

29.08.2013

24.02.2013:

2012

25.11.2012 (Anträge zum Haushaltsentwurf 2013)

17.03.2012

22.01.2012:

2011

20.11.2011 (Anträge zum Haushalt 2012)

05.10.2011

26.08.2011

10.02.2011

09.02.2011

2010

29.11.2010 (Anträge zum Haushalt 2011)

25.01.2010 (Anträge zum Haushalt 2010)